Quạt thông gió Komasu KM-2S, Quạt hút công nghiệp CS cao

Quạt thông gió Komasu KM-2S