Quạt thông gió Haiki FA, Quạt hút công nghiệp

Quạt thông gió Haiki FA

- 31%
- 29%